بزرگترین شریک تجاریAGT  در سال 2009


 

بزرگترین شریک تجاریAGT  در سال 2010

 

دی ان ان evoq